รายงานสถานการณ์น้ำ    
ddddddd
คำสั่ง / หนังสือเวียน
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ
ประกาศกระทรวงเกษตรฯ
คำสั่งกรมชลประทาน
ประกาศกรมชลประทาน
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 14
หนังสือเวียน สชป.14
 
ระบบสารบรรณกรมชลประทาน
 สารสนเทศภายในกรมชลประทาน
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 
สารสนเทศจังหวัดระนอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัด
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบรายงานการประชุม
 
หน่วยงานภายใน คป.ระนอง

ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบ
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ฝ่ายช่างกล
งานบริหารทั่วไป

 

 
กิจกรรมโครงการชลประทานระนอง

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. โครงการชลประทานระนองเข้าร่วมประชุมดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. โครงการชลประทานระนองเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา SPORT DAY ครั้งที่ 6 กีฬารวมใจ สานสายใยลูกพระพิรุณ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง จัดขึ้น ณ โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาจังหวัดระนอง

รายงานทางบัญชี งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาน้ำไหลหลากท่วมซ้ำซาก ในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานและเจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำ เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำกับสำนักงานชลประทานที่ 14 ผ่านระบบ video conference

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมฟังชี้แจง เรื่อง แนวทางการล้างบัญชีงานระหว่างก่อสร้างคงค้างในระบบ GFMIS ผ่านระบบ video conference

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายศตวรรษ แปะโพระ วิศวกรชลประทานปฎิบัติการ ,นายโกวิต จิตพิเศษ นายช่างชลประทาน และนายสุรวุฒิ วัฒนสิทธิ์ นายช่างชลประทาน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง การกลั่นกรองคู่มือการปฎิบัติงาน (Work Manual) ปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่2 ณ ห้องประชุม โครงการก่อสร้าง สชป.14 จังหวัดชุมพร

วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. โครงการชลประทานระนอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง มูลค่าเพิ่ม เพื่อพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ "รณรงค์และประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตไม้ผลคุณภาพดี" ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุรีรัมย์

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เป็นวันเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการส่ง เสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช) จังหวัดระนอง

วันอาทิตย์ที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา14.30 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1 โครงการชลประทานระนอง ลงพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซาก และได้ดำเนินการสูบน้ำบริเวณชุมชนระนองแลนด์ เนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงเข้าท่วมถนนทางเข้าหมูบ้านประมาณ 20 เซนติเมตร เขตเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง

วันเสาร์ ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.30 น. โครงการชลประทานระนองเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่จะได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง ได้เข้าร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ที่ สระน้ำบ้านหินขาว หมู่ที่ 9 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น.เจ้าหน้าที่จากกรม เข้าพบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของโครงการชลประทานระนอง เพื่อชี้แจงการทำงานในโครงการ และสอบถามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข การดำเนินงานตามขั้นตอนการตรวจวัดคุณภาพน้ำ อีกทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ของโครงการทำการสอบเทียบเครื่องมือ(Calibrate) เพื่อประกอบการจัดทำรายงานประจำปี 2562

วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.“โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมปฏิญาณตน และถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง ได้เข้าร่วมออกอากาศวิทยุประชาสัมพันธ์ข่าวด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง ในรายการ “107.25 ระนองวันนี้” เรื่อง มาตรการของกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM.107.25 MH

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน พร้อมด้วย นางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 14, นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนายการโครงการชลประทานระนอง, หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ณ ห้องสถานการณ์ อาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นายเอกรัก พราหมโณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1, นายอนุพงษ์ นะวาโย วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ, นายศตวรรษ แปะโพระ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบ video conference

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายณัฐพล ชูชีพ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน และแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2562 รายงานสถานการณ์น้ำปัจจุบัน พื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม การคาดการณ์น้ำ การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องสูบน้ำ ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสามแก้ว โครงการชลประทานชุมพร โดยมีนายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง ได้มอบหมายให้ นางชุติญา พรหมมาศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป, นายศตวรรษ แปะโพระ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ, นายพิพัฒน์ชัย สุวรรณภูมิ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน, นางสาวจิรารัตน์ ผยองศักดิ์ เจ้าพนักงานธุรการ, นางสามทุมวดี ทองวิเชียร เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมนิทรรศการครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 117 ปี ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 16.00 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง ได้มอบหมายให้ นางชุติญา พรหมมาศ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อาคารพุทธขยันตี วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง

วันอังคาร ที่ 28 เดิอน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายณัฐพล ชูชีพ วิศวกรชลประทานชำนาญการ ,นายศักดิ์สิน แก้วหนู นายช่างชลประทานชำนาญงาน โครงการชลประทานระนอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ของเรื่องสำคัญ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานระนอง จังหวัดระนอง โดยมี นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง ,นายศักดิ์สิน แก้วหนู หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ,นายอนุพงษ์ นะวาโย วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จัดทำโครงการโดย จังหวัดร่วมกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนบ้านปากแพรก หมู่ที่ 3 ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง นายศักดิ์สิน แก้วหนู หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2นายอนุพงษ์ นะวาโย วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำ ฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ได้เข้าร่วมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศพก.หมู่ ๗ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยมีนายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอกระบุรี เป็นประธานในพิธี

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง นายเอกรัก พราหมโณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายอนุพงษ์ นะวาโย วิศวกรชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำ ฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ได้เข้าร่วมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศพก.หมู่ 7 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมีนายสมจิตร์ เขียนด้วง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี

วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายเอกรัก พราหมโณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ,นายศักดิ์สิน แก้วหนู หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ,นางชุติญา พรหมมาศ หัวหน้างานบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษา โครงการ ฝายคลองหินเพิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกุร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ อาคารพุทธขยันตี วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง

วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง ได้มอบหมายให้ นายวุฑฒ์ คุระดวง และนายสมชาย บุปผา นายช่างชลประทาน ฝ่ายจัดสรรน้ำฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านกำพวน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี

วัน จันทร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 18.00 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย ข้าร้าชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีไทย โดยมีการรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ณ โครงการชลประทานระนอง

วัน ศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายณัฐพล ชูชีพ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ,นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน, และนายศักดิ์สิน แก้วหนู หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2 โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ และ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เดินทางลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่จังหวัดระนอง

วันพุธ ที่10 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายณัฐพล ชูชีพ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ,นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ,นายเอกรัก พราหมโณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1 และนายศักดิ์สิน แก้วหนู หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2 โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมโปมาซุม ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมี นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน

วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วยนายเอกรัก พราหมโณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1 เข้าร่วมซักซ้อมพิธีการจัดทำน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณบ่อน้ำร้อนรักษะวาริน จังหวัดระนอง

วันพุธ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 18.00 น. นางชุติญา พรหมมาศ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยนายเอกรัก พราหมโณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1 และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน อาบน้ำแร่ แลระนอง ประจำปี 2562 ณ เวทีกลาง ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง

วันพุธ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00-12.00 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายเอกรัก พราหมโณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1 โครงการชลประทานระนอง ร่วมประชุมและติดตามสถานการณ์น้ำ กลุ่มบริหารการใช้น้ำโตนทองพัฒนา หมู่1 บ้านละออง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายศตวรรษ แปะโพระ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมชี้แจง และประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 1 โครงการงานจ้างออกแบบก่อสร้าง สำหรับงานศึกษาความเหมาะสม และสำรวจออกแบบรายละเอียด ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดระนอง ณ ห้องเรืองราษฎร์ โรงแรมทินิดี@ระนอง จังหวัดระนอง โดยมีนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วยนายวุฑฒ์ คุระดวง นายช่างชลประทาน, นายสมชาย บุปผา นายช่างชลประทาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายว่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมกิจกรรมคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุก บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านนา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดยมี นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายนิพัฒน์ ยังรอด (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง) ,นายสกนธ์ นวลมีชื่อ(หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน) ,นายทฤษฎี บ้วนนอก (หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1),หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระนองและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเขตเทศบาลเมืองระนอง,เทศบาลบางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ร่วมบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน

วันที่ 12 เมษายน 2560 โครงการชลประทานระนอง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จังหวัดระนอง ร่วมเปิดจุดบริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาล 12-17 เมษายน 2560

วันที่ 12 เมษายน 2560 นายนิพัฒน์ ยังรอด (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง) เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองและผู้สูงอายุ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.30น. นายสุทิน จ้านสกุล (นักวิชาการส่งเสริมการเกษรชำนาญการ) พร้อมด้วย นายทฤษฎี บ้วนนอก (หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำที่1) และ นายคมกฤช กาญจนมณี (นายช่างชลประทาน )เยี่ยมจุดตรวจหลักที่ 2 ด่านตรวจ ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุทิน จ้านสกุล (นักวิชาการส่งเสริมการเกษรชำนาญการ) พร้อมด้วย นายทฤษฎี บ้วนนอก (หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำที่1) และ นายคมกฤช กาญจนมณี (นายช่างชลประทาน )เยี่ยมจุดตรวจหลักที่ 1 ต.นาคา อ. สุขสำราญ จ.ระนอง

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 8.30 น. นายสุทิน จ้านสกุล (นักวิชาการส่งเสริมการเกษรชำนาญการ) พร้อมด้วย นายนิพัฒน์ ยังรอด (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานระนอง รับมอบของแจกจุดตรวจ ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง อาคารสำนักงานแขวงทางหลวงชนบทระนอง

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล (รองผส.ชป.14 )พร้อมด้วยนายทฤษฎีบ้วนนอก (สบ.1 คป.ระนอง )และนายคมกฤช กาญจนมณี ประชุม พิจารณาแหล่งน้ำให้กับเกษตรแปลงใหญ่แปลงปาล์มน้ำมัน ปี60 ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศ.พ.ก.) ปาล์มน้ำมัน นายบรรจบ ขนอม ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

วัน ที่10 เมษายน 2560 นายสุชาติ กาญจนวิลัย (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานระนอง ) ร่วมงานวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี2560 ณ ลานหน้าเทศบาลเมืองระนอง อ. เมืองระนอง จ.ระนอง

วันที่ 4 เมษายน 2560 นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล (รอง ผส.ชป.14) พร้อมด้วยนายนิพัฒน์ ยังรอด (ผคป.ระนอง) และนายทฤษฎี บ้วนนอก (สบ.1.คป.ระนอง) เยี่ยมศูยย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศ.พ.ก.) อำเภอกระเปอร์และเกษตรแปลงใหญ่ปี2560และ2561 ณ อ.กระเปอร์ จ.ระนอง

   
อ่านข่าวกิจกรรมทั้งหมด...
 
 
นายประสิทธิ์ อยู่ดี
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง
 
การบริหารจัดการน้ำในจังหวัดระนอง

    จังหวัดระนอง   
   ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
    อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
    อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง
    ข้อมูลน้ำรายวัน

 
กิจกรรมน่าสนใจ
    มุมสภากาแฟ

 

 

 


...
   
 
ประกาศเตือนภัย สถานีฝนอัตโนมัติ แผนที่อากาศ เส้นทางเดินพายุ ภาพถ่ายดาวเทียม

รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันจาก สชป.14

 
พระที่นั่งรัตนรังสรรค์ จวนเจ้าเมืองระนอง สุสานเจ้าเมืองระนอง ภูเขาหญ้า บ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน ระนองแคนย่อน เกาะค้างคาว
                เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระนองเพิ่มเติม...  
 
                       
รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
     
     
     
       
     
     
     
     
 
 
::: โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ :::
::: เลขที่ 182 หมู่ 2 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โทรศัพท์. 077-880-392  โทรสาร.077-880-393   E-mail : rid_ranong@hotmail.com :::